با گندهایی که در شبکه های اینترنتی ایرانی عزیز از جمله سایت سنجش و همین برادر پرشین بلاگ رخ داد بدین وسیله ما یک کوله پشتی پوسیده داشتیم چند فروند دیگر هم غرض کرده و فرار نمودیم.

ادعاهایی که در پرشین بلاگ بنا بر نپریدن دیتاها تا ۴ سال پیش می شود (و وقتی در آرشیو می روی تنها ۳ نوشته از یک ماه آخر بلاگت را می بینی و می فهمی که به چه جایی دل بسته بودی که نوشته هایت اگر از روی هارد پرید هم پرید... بلاگ که هست!) ما را به یاد ادعای دانلود آخرین شماره ی پیک سنجش از روی سایت و یا رسیدن پول نفت در راه به در خانه ها می اندازد.

به هر حال ما بار را بسته به اینجا آمده ایم.

اینجا

نه اینجا!

/ 0 نظر / 24 بازدید